Algemene verkoopsvoorwaardenDe klant wordt geacht onze onze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaard te hebben. In geval van tegenstrijdige koopvoorwaarden blijven onze voorwaarden toepasselijk, behalve indien schriftelijk een tegengesteld akkoord werd vastgesteld.

 1. Bestellingen
  De aanbiedingen en de bestellingen zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging, ondertekend door een lid van de firma die hiertoe gevolmachtigd is. Bij het sluiten van een transactie verbindt de klant er zich toe de leveringen van de bestelde koopwaren in ontvangst te nemen. Ingeval van een bestelling op afroep verbindt de klant zich er toe de goederen binnen de vastgestelde termijn op te nemen. Indien de koopwaren niet worden opgeroepen na aanmaning van onzentwege, behouden wij het recht voor de koopwaren ambtshalve op te sturen en de volledige betaling van de bestelling op te eisen. Indien de bestelling wordt opgezegd zal de verkoper vrij zijn hetzij de aanvaarding van de levering en de volledige betaling van de koopwaren te vervolgen, hetzij een vergoeding bepaald op 25 % van de bestelling te eisen.

 2.  Leveringstermijnen
  De leveringstermijnen zijn niet bindend. De niet-eerbiediging van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval voor de klant een motief zijn om de bestelling op te zeggen of een schadevergoeding te eisen.

 3. Prijs
  Alle prijzen vermeld in onze prijslijsten, catalogussen en aanbiedingen gelden buiten BTW. Onze prijzen zijn onderworpen aan de marktwisselingen en aan de evolutie van de koers van de deviezen. Ze zijn pas definitief op de dag van de terbeschikkingstelling van de klant.

 4. Expeditie / transport
  De klant wordt geacht de koopwaren in onze magazijnen in ontvangst te nemen. De koopwaren worden vervoerd op risico van de koper, zelfs in geval van franco verkoop. De koopwaren worden niet verzekerd tijdens het transport. Een verzekering voor het transport zal slechts toegepast worden op uitdrukkelijke en schriftelijke vraag van de klant. De dringende zendingen zijn altijd ten laste van de koper. De verkopen naar het buitenland houden altijd het beding “vertrek uit magazijn” evenals de verkopen van verbruiksgoederen op basis van papier.

 5. Aanvaarding
  De ondertekening door de klant van het proces-verbaal van levering en ontvangst houdt aanvaarding in van de koopwaren. In alle gevallen dienen alle klachten, om geldig te zijn, ons per aangetekende zending te bereiken binnen de 8 dagen na de levering.

 6.  Eigendomsvoorbehoud
  In afwijking van artikel 1138 en 1583 B.W. zal de eigendomsoverdracht van de geleverde koopwaren slechts plaatsvinden na volledige betaling. Indien de koper in gebreke blijft te betalen en indien wij hem per aangetekende brief tot betaling hebben aangemaand, mogen wij in volgende aangetekende brief kiezen voor de terugname van de geleverde goederen, zodanig dat het oorspronkelijk contract van rechtswege vernietigd wordt.

 7. Facturatie
  Alle bestellingen onder de 250 Euro veroorzaken, naast de transportkosten, administratieve kosten die forfaitair begroot zijn op 10 Euro. Wij behouden ons het recht voor geleverde koopwaren te factureren, zelfs indien de levering onvolledig was.

 8. Regeling van de facturen
  Onze facturen zijn betaalbaar bij de levering en ten huize van de verkoper in de munt van de facturatie. De verkoper behoudt zich het recht om een betaling op voorhand te eisen, indien hij dit nodig acht.

 9. Niet-betaling op de vervaldag
  Het gebrek van betaling van een factuur op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar worden en zou aanleiding kunnen geven, indien wij dit vragen, tot de ontbinding van de lopende contracten wegens fout van de klant. Ingeval van ingebrekestelling van onzentwege zal een forfaitaire vergoeding aangerekend worden van 20 %, met een minimum van 125 Euro. Bovendien zullen de verwijlinteresten berekend worden tegen de voet van 12 % per jaar, en zullen zelfs per maandfracties worden aangerekend vanaf de facturatiedatum.

 10. Wissels, cheques, lastgevingen en ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing mee, noch afwijkingen van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 11. Bevoegdheidsclausule
  Daar de betwiste verbintenissen in Dendermonde uitvoerbaar zijn, zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement van Dendermonde bevoegd in geval van geschil.